Política de privacitatKRINKE, S.L. (d'ara endavant, denominada col·lectiva i indistintament "LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE”, "nosaltres", "nostre" o “ens”), es una llar d’infants per a nens de 4 mesos a 3 anys, que imparteix el Primer Cicle d’Educació Infantil. Considerem important la privacitat de les persones, tant dels visitants del nostre lloc web http://www.llardinfants-mickeymouse.cat (d'ara endavant, el “lloc web”) com de qualsevol altres afectats que ens proporcionen informació a través del mateix, les dades dels quals són tractades per LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE com a part de la prestació de serveis (d'ara endavant i conjuntament, “vostè” o l’“usuari” i de forma plural, “vostès” o els “usuaris”). En aquest sentit, LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE es compromet al tractament de les seves dades d'acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor a cada moment. Concretament, LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE complirà amb les premisses establertes en: Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com aquelles del REGLAMENT UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i qualssevol altres regulacions correlatives d'aplicació en vigor a cada moment. Sobre la base d'això, LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE informa de la seva Política de Privacitat, amb la finalitat de fer coneixedors als usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre protecció de dades personals que aplica. Malgrat això, certs serveis prestats o que puguin prestar-se en un futur en el lloc web poden contenir condicions d'ús particulars amb previsions en matèria de protecció de dades personals, que prevalguin sobre aquesta Política de Privacitat.  A col·lació amb l'anterior, instem a tots els usuaris a llegir amb deteniment aquesta Política de Privacitat a fi d'informar-se sobre les normes i pràctiques que hem elaborat per protegir les dades personals i per conèixer millor les nostres relacions amb tercers que poguessin tenir accés a tals dades.  En qualsevol cas, l'usuari és l'únic responsable de la informació que proporcioni en el lloc web i si en un futur LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE desitgés utilitzar-la per a finalitats diferents de les referides, li informarem d'aquestes noves finalitats i sol·licitarem el seu consentiment, si calgués. En utilitzar el nostre lloc web, l'usuari admet que ha llegit i accepta aquesta Política de Privacitat i el nostre Avís Legal

Qui és el responsable del tractament?

Dades de contacte del responsable del tractament: LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE., amb CIF B-58.368.192 i domicili en C/ Dolors Masferrer i Bosch 24-30 i adreça de correu electrònic de contacte: llardinfants.mickeymouse@gmail.com;

Quins són els drets de protecció de dades dels usuaris?

Els usuaris poden sol·licitar els següents drets: • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE si està tractant les seves dades, i en cas afirmatiu accedir a les mateixes.
• Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.
• Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.
• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
• Dret a oposar-se al tractament: LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE deixarà de tractar les dades personals, amb l'excepció que hagin de seguir tractant-se per motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
• Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l'usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE li facilitarà el transvasament de les seves dades al nou responsable.
• Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.
Si l'usuari hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar el mateix quan ho desitgi, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Així mateix, en cas que l'usuari exerceixi el dret de supressió sobre les dades necessàries perquè LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE pugui prestar els serveis del lloc web, LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE es veurà obligat a donar per finalitzada la seva relació amb l'usuari, procedint a donar-lo de baixa, sense dret a reclamació alguna per part d'aquest. Per exercitar els seus drets, els usuaris hauran d'enviar una comunicació per escrit al domicili social de LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE o a l'adreça de correu electrònic indicada a l'apartat 1 d'aquesta Política de Privacitat, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document identificatiu equivalent.

Com pot presentar una reclamació davant de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades?

El titular de les dades pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits en el punt anterior dirigint-se a la pàgina oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/ejercicio_derechos/index-ides-idphp.php). Reclamació davant l'Autoritat de Control: Si vostè considera que LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE està tractant les seves dades personals de forma inadequada, pot dirigir les seves reclamacions a LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE o a l'Autoritat de Control corresponent. A Espanya ha de dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En quins casos recaptem dades personals sobre vostè i de quin tipus són?

Sobre la base de la present Política de Privacitat, es considera "dada personal” qualsevol informació que l’identifiqui a vostè o pugui utilitzar-se per identificar-lo, com per exemple el seu nom, adreça, número de telèfon o adreça de correu electrònic. Si vostè decideix proporcionar-nos les seves dades personals, LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE podrà disposar de les dades que figuren en cadascun dels formularis que vostè empleni o les que ens proporcioni en els diferents comptes de correu electrònic que LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE posa a la seva disposició per posar-se en contacte amb nosaltres. Aquestes dades són tractades quan vostè interactuï amb LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE; quan participi o sol·liciti participar en activitats relacionades amb LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE, com a prestacions de serveis; quan vostè interactua amb el lloc web en sol·licitar-li que proporcioni dades personals, tal com es descriu en aquesta Política de Privacitat; en inscriure's en el nostre lloc web o utilitzar certes funcionalitats sense inscriure's, com participar en els nostres serveis interactius, així com les dades que ens ha facilitat enviant-nos el seu currículum vitae.

a) Dades personals obtingudes voluntàriament de l’usuari
• Formulari web de contacte, http://www.llardinfants-mickeymouse.cat/contacte.html
• Direcció email de contacte, llardinfants.mickeymouse@gmail.com


Com fem servir les dades personals dels usuaris?

LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE comunica als usuaris als quals apliqui que les dades personals que ens facilitin i captem seran identificades en el Registre d'Activitats de Tractament titularitat de LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE, sent emprats amb el propòsit de:
• Respondre a les consultes o sol·licituds d'informació que puguin realitzar els usuaris;
• Ampliar la nostra xarxa d'agents i col·laborar amb empreses i professionals afins al nostre sector
• Prestar els nostres serveis d'acord amb l'Avís Legal;
• Utilitzar-los per a qualsevol altra finalitat exigida o permesa per la legislació aplicable o per la qual vostè hagi prestat el seu consentiment.
• Gestionar processos de selecció de personal sobre la base del currículum vitae que ens ha facilitat.
• Personalitzar i millorar les eines i funcionalitats de la Web, així com garantir el funcionament tècnic de la mateixa;
• En el cas que l'usuari hagi així ho sol·liciti, mantenir-lo informat a través de l'enviament de notificacions/newsletters per email i / o altres mitjans electrònics, el contingut de les quals versarà principalment sobre els nostres serveis, activitats, projectes, actualitzacions i noves característiques del lloc web.


On es tracten les seves dades personals?

LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE no durà a terme transferències de dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE). En el cas que tals transferències es realitzessin, LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE ho faria en compliment amb les lleis de protecció de dades aplicables. Independentment del lloc on es recaptin o es tractin les seves dades personals, LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE vetlla i garanteix que els proveïdors de servei mantinguin les mesures de seguretat administratives, tècniques i físiques apropiades per protegir la informació sobre vostè.
Per a més informació sobre l'ús dels models de contracte per part de LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE, poden posar-se en contacte amb nosaltres a través de www.llardinfants-mickeymouse.cat

Com protegim les seves dades personals?

LEn qualsevol cas, LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant en dissenyar el sistema de processament de les dades com al moment del propi processament, per preservar la seguretat i impedir processaments no autoritzats. No obstant això, malgrat la implementació diligent de tals mesures, l'usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE no és responsable d'actuacions de tercers que, vulnerant aquestes mesures, accedeixin a les esmentades dades i informació.
LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE ha establert procediments davant qualsevol incident de seguretat de dades.


Durant quant temps conservarem les seves dades personals?

LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE processa les seves dades personals durant el període necessari per complir amb les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, així com per conservar la seva informació personal en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents.
El criteri que seguim per a això ve determinat per:
• La finalitat de les dades recopilades i el compliment d'aquesta finalitat.
• Les raons per les quals les dades es recopilen: p. ex., en cas de consentiment, vostè pot revocar-lo en qualsevol moment.
• Períodes d'emmagatzematge obligats segons els requisits contractuals i legals.
• Les dades personals dels candidats en processos de selecció (currículums) es conserven com a norma general durant un màxim de dotze (12) mesos des de la finalització de cada procés, tret que l'interessat renovi la seva autorització per conservar-los durant un termini superior.
Tingui present que en alguns casos LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE està obligada a conservar certes dades sobre vostè.


Confidencialitat

Els professionals que treballen en LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE i que tinguessin algun tipus d'intervenció en els serveis prestats a l'usuari, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la qual hagin accedit. La informació subministrada per l'usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres finalitats que les relacionades amb la gestió vinculada a les seves sol·licituds i als serveis contractats a LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE, si escau.


Xarxes socials

LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE té presència en algunes de les principals xarxes socials d'Internet, i de les quals actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE. LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE tractarà les dades a cada xarxa social segons les normes establertes a aquest efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des de LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE podrem informar, als nostres seguidors a la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l'atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a aquest efecte. LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE no extraurà dades personals de les xarxes socials, tret que l'usuari ens doni el seu consentiment exprés.


Categoria especial de dades personals

No recaptarem ni processarem qualssevol dades personals especialment sensibles o incloses en la categoria especial de dades personals dels usuaris, tret que els mateixos ens les hagin proporcionat explícitament. Les categories especials de dades personals fan referència a informació relacionada amb raça o origen ètnic, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques o altres creences de naturalesa similar, afiliació a sindicats, dades genètiques, dades biomètriques per a les finalitats exclusives d'identificació d'una persona física, dades de salut, vida sexual o orientació sexual.


Política sobre us infantil

Aquest lloc web no està dissenyat ni dirigit a nens menors de divuit (18) anys, sense autorització dels pares o tutor legal. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació d'aquestes persones. En qualsevol cas, si els pares o representants legals consideren que els seus fills ens han remès dades personals, sense el seu consentiment, poden comunicar-se amb nosaltres a través de llardinfants.mickeymouse@gmail.com


Màrqueting directe

No utilitzarem les dades personals d'usuaris per a finalitats de màrqueting directe sense el seu exprés consentiment previ. Si en algun moment decideix deixar de rebre informació comercial o promocional de LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE, pot, sense càrrec algun i sense haver de facilitar una justificació, donar-se de baixa de campanyes de màrqueting directe i oposar-se al processament futur de les seves dades personals per a aquestes finalitats enviant-nos un correu electrònic a llardinfants.mickeymouse@gmail.com o mitjançant la pulsació del botó “opt-out” (donar-se de baixa) en l'assumpte del correu electrònic. També pot utilitzar el procediment de donar-se de baixa proporcionat en qualsevol missatge promocional que rebi per part de LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE. Tingui en compte que, encara que decideixi no subscriure's o es doni de baixa dels correus electrònics promocionals o newsletters pot ser que continuem necessitant contactar amb vostè en referència amb informació important d'índole no comercial, tal com solució de problemes, detecció i prevenció d'errors o en general per complir amb l'Avís Legal i/o Termes i Condicions del lloc web.


Presa automatitzada de decisions

No utilitzarem les dades personals d'usuaris per a finalitats de màrqueting directe sense el seu exprés consentiment previ. No utilitzarem processos automatitzats de presa de decisions, inclosa l'elaboració de perfils (profiling), tret que ens hagi autoritzat explícitament a fer-ho. En aquest cas, li informaríem sobre la lògica utilitzada en la decisió, així com sobre el significat i les conseqüències previstes d'aquest processament per a vostè.


Enllaços a altres llocs web

En els llocs web de LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE hi ha enllaços a altres llocs web que considerem potencialment útils i informatius per a vostè. No obstant això, tingui present que no avalem ni recomanem el contingut ni els serveis de tals llocs web, ni som responsables de les polítiques de Privacitat dels mateixos. Li recomanem que tingui en compte i llegeixi les polítiques de Privacitat de tots els llocs que visiti. Recordi que el que s'indica en aquesta Política de Privacitat solament regeix per a les dades que recapta i/o tracta LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE.


Modificacions i integritat de la nostra Política de Privacitat

Només utilitzarem les seves dades de caràcter personal segons l'establert en la Política de Privacitat que estigui en vigor al moment en què recaptem les seves dades de caràcter personal. LLAR D'INFANTS MICKEY MOUSE es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant tals modificacions en el nostre lloc web, per la qual cosa li recomanem que el visiti cada vegada que accedeixi a la Política de Privacitat. Si en algun moment decidim utilitzar dades personals de manera diferent al que es va declarar al moment de la seva obtenció, li comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem del mateix. En aquest moment se li donarà l'opció d'autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat. En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d'aplicació a cada moment.

Data de l'última actualització: Març de 2019